هولدینگ مهارت پیشگان تولید محور کارمانیا

آدرس : کرمان، بلوار شهید صدوقی سه راه کشاورز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان سالن شماره 2
تلفن : 32127455-034

6305 384 0910